ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว บุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง

โพสต์31 ก.ค. 2561 02:33โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์

ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ 
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว บุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง


Ċ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์,
3 ก.พ. 2562 22:53
Ċ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์,
3 ก.พ. 2562 22:53
Comments