ประกาศเรื่อง เรื่อง ตําแหน่งว่างผู้อํานวยการสถานศึกษา (เพิ่มเติม) สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

โพสต์13 ม.ค. 2563 01:32โดยสกุณา โสดาปัดชา   [ อัปเดต 13 ม.ค. 2563 01:38 ]


        ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว๙ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ได้กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยให้ยื่นคําร้องขอย้ายระหว่างวันที่ ๑ - ๑๕ สิงหาคม และให้พิจารณาย้ายในครั้งแรกให้แล้วเสร็จ หากมี ตําแหน่งว่างภายหลังการย้ายให้ประกาศตําแหน่งว่างให้ทราบทั่วกัน เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน เพื่อให้ผู้ประสงค์ขอย้ายที่ยื่นคําร้องขอย้ายไว้แล้ว แต่มิได้ระบุชื่อสถานศึกษาที่ว่าง ให้ยื่นความประสงค์ขอย้าย ไปดํารงตําแหน่งที่ว่างในสถานศึกษาดังกล่าวได้ รวมทั้งผู้ที่มีให้ยื่นคําร้องไว้ในระหว่างวันที่ ๑ - ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ หากประสงค์ขอย้ายไปดํารงตําแหน่งในสถานศึกษาที่ว่างดังกล่าว ให้ยื่นคําร้องขอย้ายเพิ่มเติมได้ หากมิได้รับการพิจารณาอนุมัติให้ย้ายคําร้องดังกล่าวเป็นอันยกเลิก นั้น

    เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ จึงประกาศตําแหน่งว่าง ผู้อํานวยการสถานศึกษาและรองผู้อํานวยการสถานศึกษาในสังกัดเพิ่มเติม ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้าย ประกาศนี้
Comments