ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล เพื่อรองรับการบรรจุนักศึกษาทุน สควค.

โพสต์18 พ.ย. 2562 19:26โดยสกุณา โสดาปัดชา   [ อัปเดต 21 พ.ย. 2562 19:54 ]
      
    

ตามประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย กรณีสัญญา ผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล ประกาศ ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 มีมติอนุมัติเป็น หลักการให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ดําเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและ แต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตาม โครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล

เพื่อรองรับการบรรจุนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิต ที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 โดยรับสมัครระหว่างวันที่ 18 - 19 พฤศจิกายน 2562 นั้น

      บัดนี้ นักศึกษาทุนได้มาสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้ารับการคัดเลือกดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว และได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครสอบคัดเลือกแล้วเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ได้แก่ นางสาวพิมพ์ดาว นัดกล้าณรงค์ฤทธิ์ วิชาเอกชีววิทยา

      ในการนี้ ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกมาสอบคัดเลือกโดยประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ในวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.

ณ ห้องประชุมไชยมงคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 หากไม่ไปเข้ารับการคัดเลือกตามที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์จะเรียกร้องสิทธิใดๆ มิได้

                                                                      


Include gadget (iframe)

Comments