ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

โพสต์20 ส.ค. 2561 21:19โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์
ด้วย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดทำโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ขอประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวให้ข้าราชการในสังกัดทราบ และหากท่านใดมีความประสงค์จะเข้ารับการพัฒนา ให้จัดทำหนังสือนำส่งพร้อมแนบแบบคำขอเข้ารับการพัฒนาและสำเนา ก.พ.7 ส่งไปยังกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 เพื่อดำเนินการต่อไป
Ċ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์,
3 ก.พ. 2562 22:53
Comments