ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล และด้านวิศวกรรมข้อมูล

โพสต์21 พ.ค. 2563 01:03โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์   [ อัปเดต 13 ก.ค. 2563 01:24 ]


          
         ด้วย สพฐ. ได้แจ้งประชาสัมพันธ์ว่า สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริการข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (สวข.) หน่วยงานภายใน ภายใต้สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สศค.) จะจัดอบรมออนไลน์โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อส่งเสริมให้ ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐสามารถนําข้อมูลและข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และให้หน่วยงานภาครัฐ สามารถจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลอย่างเป็นระบบ จํานวน 2 หลักสูตร ดังนี้ 

1. ด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล Hands-on Data Science and Machine Learning ระยะเวลา 15 วัน ความรู้เกี่ยวกับภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ภาษาใดก็ได้) หรือ SPSS หรือ Macro ใน Excel จํานวน 6  รุ่น รุ่นละ 50 คน  สมัครหลักสูตรนี้ทาง https://bit.ly/3ejob7Z

2. ด้านวิศวกรรมข้อมูล Basic Data Engineering  ระยะเวลา 12 วัน ความรู้และทักษะพื้นฐานที่จจำเป็น คือ ภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ภาษาใดก็ได้) จำนวน 4 รุ่น รุ่นละ 50 คน สมัครหลักสูตรนี้ทาง https://bit.ly/2RBRDfD
โดยกําหนดจัดอบรมระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน 2563 แบบไม่ต่อเนื่อง 
         
       สพม.32 จึงขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรการอบรมดังกล่าวให้ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดที่สนใจ 

1.สมัครลงทะเบียนและทําแบบทดสอบความรู้และทักษะพื้นฐาน ภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2563  ทางเว็บไซต์  https://bit.ly/2Wo1yac

2. ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกได้ทาง http://gbdi.depa.or.th/training-courses ภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2563

3. ตอบยืนยันการเข้าร่วมอบรมทางอีเมล์ ภายใน 29 พฤษภาคม  2563

4. ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับเกียรติบัตรโดยเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาจัดกิจกรรมทั้งหมดĊ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์,
21 พ.ค. 2563 01:03
Ċ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์,
21 พ.ค. 2563 01:03
Comments