แนวทางการดำเนินกิจกรรม 6 สัปดาห์ประชาธิปไตยรณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

โพสต์17 ก.พ. 2562 23:06โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์   [ อัปเดต 28 ก.พ. 2562 22:50 ]

แนวทางปฏิบัติของข้าราชการ 6 ข้อ

1.ให้ข้าราชการและหน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือและสนับสนุนการดำเนินการเลือกตั้ง ส.ส. เมื่อได้รับการร้องขอจาก กกต.

2.ให้ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และลูกจ้าง ในสังกัดทุกประเภท ทั้งในส่วนกลางส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น วางตัวเป็นกลางทางการเมือง

3.การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกประเภทให้พิจารณาเท่าที่จำเป็นเพื่อไม่ให้กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกตั้ง

4.ให้การสนับสนุนสถานที่ เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการจัดการเลือกตั้ง ส.ส. รวมทั้งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ

5.ให้หน่วยงานทุกฝ่ายตามข้อ 4 สนับสนุนเกี่ยวกับสถานที่ ปิดประกาศและที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ให้เพียงพอและเท่าเทียมกัน

6.ให้มีการสนธิกำลัง ระหว่างทหาร ตำรวจ พลเรือนและอาสาสมัครด้านความปลอดภัย เพื่อให้การคุ้มครองประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง


 คลิกเพื่อดาวโหลด
คลิกที่รูปเพื่อดาวน์โหลด


6 สัปดาห์ประชาธิปไตย รณรงค์การเลือกตั้ง ส.ส.

1.เป็นตัวอย่างสร้างความตระหนัก 2.ให้รู้จักการใช้สิทธิ 3.แสดงสาธิตจัดกิจกรรม 4.นำความรู้สู่ครอบครัว 5.สำรวจทั่วชุมชน 6.สังเกตการณ์รายงานผล


 ดาวน์โหลด
คลิกที่รูปเพื่อดาวน์โหลด
สำนักพัฒนาเครือข่ายการเลือกตั้ง

          ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง (เรื่อง) กำหนดวันเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎร วันรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและสถานที่ที่พรรคการเมืองจะลงบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ

 ดาวน์โหลด

คลิกที่รูปเพื่อดาวน์โหลด

แบบรายงานผลการดำเนินกิจกรรม 


 คลิกเพื่อดาวโหลด
คลิกที่รูปเพื่อดาวน์โหลด


ĉ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์,
17 ก.พ. 2562 23:25
Comments