ขอเชิญโรงเรียนในสังกัดของท่านส่งผลงานเข้าร่วมประกวดวาดภาพระบายสี ระดับเขตสุภาพที่๙

โพสต์14 พ.ย. 2560 19:23โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์
Image result for ตราครุฑ
ขอเชิญโรงเรียนในสังกัดของท่านส่งผลงานเข้าร่วมประกวดวาดภาพระบายสี ระดับเขตสุภาพที่๙สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่๙ นครราชสีมา ได้ดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมดรคและพัฒนาทักษะชีวิตในกลุ่มวัยเรียน ปีงบประมาณ๒๕๖๑ เปิดโอกาสให้โรงเรียนในพื้นที่เขตสุขภาพที่ ๙ได้มีการสร้างผลงาน แบ่งปันความรู้ความเข้าใจหลากหลายแง่มุมจึงได้จัดกิจกรรมประกวดภาพระบายสีพร้อมคำขวัญ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น ในหัวข้อ อาหาร น้ำ นมโรงเรียนปลอดภัย นักเรียนไม่เจ็บป่วย โดยส่งผลงานมาภายในวันที ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐
Ċ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์,
3 ก.พ. 2562 22:53
Comments