ความเห็นชอบให้ข้าราชการลาเข้าร่วมโครงการบรรชาอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาศมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ โดยไม่ถือเป็นวันลา

โพสต์3 ม.ค. 2559 22:30โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์

สำนักพระพุธศาสนาแห่งชาติมีความประสงค์เสนอเรื่องขอความเห็นชอบให้ข้าราชการเข้าร่วมโครงการบรรชาอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาศมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ โดยไม่ถือเป็นวันลา มาเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาโดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ.๒๕๔๘ มตา ๔ (๘) ที่กำหนดใหเสนอเรื่องนี้ ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) กำกับการบริหารราชการสำนักงานพระพุธศาสนาแห่งชาติ ได้เห็นชอบให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว

04/01/2559ความเห็นชอบให้ข้าราชการลาเข้าร่วมโครงการบรรชาอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาศมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ โดยไม่ถือเป็นวันลา


Comments