โครงการเทศกาลการเล่านิทานพื้นบ้านนานาชาติในประเทศไทย ครั้งที่ 3 สถาบันเอเชียศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

โพสต์28 ธ.ค. 2558 02:03โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์
    
สถาบันเอเชียศึกษามีภาระหน้าที่หลักในการรวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้ ด้านการศึกษาและวัฒนธรรม รวมทั้งศาสตร์ต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และบุคคลทั่วไป ทั้งนี้วรรณกรรมพื้นบ้านถือเป็นองค์ความรู้หนึ่งทางวัฒนธรรมที่เป็นมรดกอันทรงคุณค่าของแต่ละชนชาติ เป็นสิ่งที่มวลมนุษยชาติได้จารึกและสืบสานไว้จากรุ่นสู่รุ่น
    เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ความเชื่อประเพณีที่สะท้อนอยู่ในนิทานพื้นบ้านและตำนานท้องถิ่นของประเทศต่างๆ
    เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้นิทานพื้นบ้านและตำนานท้องถิ่นระหว่างกัน
สามารถสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันเอเชียศึกษา ชั้นที่ ๑ อาคาร ๒๘ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โทร. ๐๔๔-๐๔๑๕๔๑,๐๙๓-๔๒๑๑๕๖๖ หรือ http://asiastudy.srru.ac.th/
Comments