โครงการแลกเปลี่ยนครูในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกสำหรับการศึกษาในยุคโลกาภิวัตน์ ประจำปี 2561

โพสต์19 มิ.ย. 2561 20:29โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์

                สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการสาธารณรัฐเกาหลี และองค์กร APCEIU,UNESCO ดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนครูในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกสำหรับการศึกษาในยุคโลกาภิวัฒน์ ประจำปี 2561 เพื่อเปิดโอกาสให้ทั้งสองประเทศได้แลกเปลี่ยนครูปฏิบัติงานสอนระหว่างกัน  โดยครูชาวเกาหลีเข้าร่วมโครงการในประเทศไทย ระหว่างเดือนพฤษภาคม - เดือนสิงหาคม 2561 และครูไทยไปเข้าร่วมโครงการ ณ สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างเดือนกันยายน - เดือนพฤศจิกายน 2561 ทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการสาธารณรัฐเกาหลีจะรับผิดชอบเงินเดือน ที่พักและค่ารักษาพยาบาล สำหรับครูเกาหลีขณะที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งหมด   ผู้สนใจที่มีคุณสมบัติจะเข้าร่วมโครงการ  สามารถจัดทำใบสมัครส่งไปที่สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทางอีเมล์ Relationsgroup@hotmail.com ภายในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561  (รายละเอียดโครงการดังเอกสารแนบ)
Ċ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์,
3 ก.พ. 2562 22:53
Comments