โครงการค่ายเยาวชนคนดูดาวภาคอีสาน ครั้งที่ ๑

โพสต์28 ธ.ค. 2558 18:57โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์
    
ด้วยสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีพันธกิจสำคัญ ในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านดาราศาสตร์ทั้งในระดับโรงเรียน มหาวิทยาลัย และสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ เพื่อสร้างความตระหนักและความเข้าใจที่ถูกต้องทางด้านวิทยาศาสตร์ดาราศาสตร์และการบริการดาราศาสตร์แก่ชุมชน ทั้งนี้หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา นครราชสีมา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ โดยมีพันธกิจสำคัญในการให้บริการความรู้ทางด้านดาราศาสตร์กับประชาชนที่อยู่ในเขตภาคอีสานและพื้นที่ใกล้เคียงใน การนี้หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ นครราชสีมา จึงได้จัดโครงการค่ายเยาวชนคนดูดาวภาคอีสาน ขึ้นเพื่อให้เยาวชนได้รับ ความรู้ทางด้านดาราศาสตร์และเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้รวมทั้งสร้างเครือข่ายทางด้านดาราศาสตร์ในระดับ เยาวชนให้เกิดขึ้น สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.narit.or.th
Comments