โครงการ e-Learning หลักสูตรการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด

โพสต์6 ก.พ. 2561 23:10โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์
                                                        

 กระทรวงมหาดไทยได้จัดทำโครงการ e-Leaning ขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรของกระทรวงมหาดไทย และผู้ที่สนใจสามารถพัฒนาตนเองด้วยการเรียนรู้ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เป็นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีขีดความสามารถในการบริหารเชิงกลยุทธ์สูงขึ้น และจะเปิดทำการสอนหลักสูตรการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด ระหว่างวันที่ 1-30 พฤษภาคม 2561 โดยไม่จำกัดผู้เรียน โดยให้ผู้ที่ประสงค์จะเข้าเรียนกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มใบสมัครเข้าเรียนในรูปแบบ e-Learning ออนไลน์ได้ที่เว็ปไซต์สถาบันดำรงราชานุภาพ (www.stadundamrong.go.th) โดยจะเปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 11-25 เมษายน 2561 และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเรียนในเว็ปไซต์สถาบันดำรงราชานุภาพ 
Comments