“เกียรติบัตร”การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพด้านดิจิทัลเพื่อการศึกษา ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อสนับสนุนภารกิจด้านบริหารจัดการศึกษา ตามภารกิจงาน 4 ด้านผ่านระบบการประชุมทางไกล(ในโครงการพัฒนาศักยภาพด้านดิจิทัลเพื่อการศึกษาแก่ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษายุคใหม่ ให้มีทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21) ณ ห้องสามัญสำนึก (Video Conference Room) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 23 - 24 กุมภาพันธ์ 2564

โพสต์18 มี.ค. 2564 23:51โดยPhakpoom Phatchanee
เกียรติบัตรการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพด้านดิจิทัลเพื่อการศึกษา ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อสนับสนุนภารกิจด้านบริหารจัดการศึกษา ตามภารกิจงาน 4 ด้านผ่านระบบการประชุมทางไกล(ในโครงการพัฒนาศักยภาพด้านดิจิทัลเพื่อการศึกษาแก่ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษายุคใหม่ ให้มีทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21) ณ ห้องสามัญสำนึก (Video Conference Room) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 23 - 24 กุมภาพันธ์ 2564

ดาวโหลดได้ที่ >>>

1.ด้านการบริหารงานงบประมาณ  http://gg.gg/Technology-01

2.ด้านการบริหารงานทั่วไป http://gg.gg/Technology-02

3. ด้านการบริหารงานบุคคล http://gg.gg/Technology-03

4.ด้านการบริหารงานทั่วไป http://gg.gg/Technology-04


Comments