การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2563

โพสต์24 ธ.ค. 2562 01:38โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์   [ อัปเดต 26 ธ.ค. 2562 23:46 ]

              

            ด้วย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งกําหนดปฏิทินการดําเนินการย้าย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครู รวมทั้งรายละเอียดตัวชี้วัดในการประเมิน ตามองค์ประกอบการย้ายที่ ก.ค.ศ. กําหนด ความแจ้งแล้ว นั้น

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ จึงขอแจ้งให้ข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา ตําแหน่งครู ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีความประสงค์ขอย้ายในครั้งนี้ส่งคําร้องขอย้ายพร้อม เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาเพื่อประเมินศักยภาพตามองค์ประกอบการย้ายข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา ตําแหน่งครู ทั้งนี้ให้ส่งคําร้องขอย้ายภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ หากพ้นกําหนดนี้ถือว่า ไม่มีความประสงค์ขอย้ายในครั้งนี้ โดยขอให้ดําเนินการดังนี้

๑. ยื่นคําร้องขอย้ายต่อผู้บริหารสถานศึกษา ระหว่างวันที่ ๘ - ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓

.รวบรวมคำร้องขอย้ายเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อพิจารณา ให้ความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

๓.จัดทําบัญชีรายละเอียดผู้ขอย้าย และรวบรวมคําร้องขอย้ายพร้อมเอกสารประกอบ เช่น สําเนา ก.พ.๗ หรือก.ค.ศ. ๑๖ ที่เป็นปัจจุบัน สําเนาทะเบียนบ้าน สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา เพื่อประเมินศักยภาพตามรายละเอียดตัวชี้วัดในการประเมินตามองค์ประกอบการย้ายข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา สําหรับผู้ขอย้ายภายในเขตพื้นที่การศึกษาส่งคําร้องขอย้ายพร้อมเอกสารประกอบ จํานวน ๑ ชุด และผู้ขอย้ายต่างเขตพื้นที่การศึกษาส่งคําร้องขอย้ายพร้อมเอกสารประกอบ จัดส่งตามประกาศของแต่ละ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ผู้ขอย้ายมีความประสงค์ย้ายไปดํารงตําแหน่งใหม่

Ċ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์,
24 ธ.ค. 2562 01:38
Ċ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์,
24 ธ.ค. 2562 01:38
Ċ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์,
24 ธ.ค. 2562 01:38
Ċ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์,
24 ธ.ค. 2562 01:38
Ċ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์,
24 ธ.ค. 2562 01:38
Comments