การเสนอประวัติและผลงานพิจารณาสรรหาบุคคล องค์กรหรือชุมชน เพื่อรับรางวัลสตรีดีเด่นด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

โพสต์6 พ.ย. 2562 18:30โดยศศิประภา หารภูมิ   [ อัปเดต 6 พ.ย. 2562 18:46 โดย Phakpoom Phatchanee ]
 
      
            ด้วยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ แจ้งว่า สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมส่งหลักเกณฑ์การคัดเลือกสตรี บุคคลและหน่วยงานองค์กรดีเด่นสาขาต่างๆ พร้อมแบบเสนอประวัติและผลงานพิจารณาสรรหาบุคคล องค์กรหรือชุมชน เพื่อรับรางวัลสตรีดีเด่นด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมได้แก่ สาขาด้านศาสนา และสาขาด้านศิลปะและวัฒนธรรม ประเภทละ ๑ ราย เพื่อสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมพิจารณาคัดเลือกฯ ให้ได้ประเภทละ ๑ ราย แล้วส่งผลงาน ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง  องมนุษย์พิจารณาคัดเลือก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ จึงขอประชาสัมพันธ์แจ้งข้าราชการครู และบุคลากทางการศึกษา ในสังกัดที่สนใจรางวัลดังกล่าว ส่งแบบเสนอประวัติและผลงานดีเด่นเพื่อเข้ารับการคัดเลือกไปยัง กลุ่มพัฒนาครู    และบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ภายในวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เพื่อดำเนินการคัดเลือก และส่งให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ ดังไฟล์แนบ                                                                                       

Ċ
1.pdf
(1804k)
ศศิประภา หารภูมิ,
6 พ.ย. 2562 18:30
Comments