การรับสมัครและคัดเลือกโรงเรียนวิธีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 9

โพสต์17 มิ.ย. 2561 19:35โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์
ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน ได้ร่วมกันดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนวิธีพุทธให้ได้รับการยกย่องเป็นโรงเรียนวิธีพุทธชั้นนำมาอย่างต่อเนื่อย จำนวน 8 รุ่น ซึ่งในปีพุทธศักราช 2561 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครและคัดเลือกโรงเรียนวิธีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 9 โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน - 6 กรกฎาคม รายละเอียดการรับสมัครดังส่งที่ส่งมาด้วย
Ċ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์,
3 ก.พ. 2562 22:53
Ċ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์,
3 ก.พ. 2562 22:53
ĉ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์,
3 ก.พ. 2562 22:53
ĉ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์,
3 ก.พ. 2562 22:53
Comments