บัญชีสรุปผลการประเมินฯ (ด้านที่3) ด้านผลการปฏิบัติงาน (ส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอเสนอรับการประเมินเพื่อให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ สายงานบริหารสถานศึกษา และสายงานการสอน จำนวน 64 ราย

โพสต์30 ธ.ค. 2558 01:21โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์


บัญชีสรุปผลการประเมินฯ (ด้านที่3) ด้านผลการปฏิบัติงาน (ส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอเสนอรับการประเมินเพื่อให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ สายงานบริหารสถานศึกษา และสายงานการสอน จำนวน 64 ราย เสนออนุมัติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึการศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ในการประชุมครั้งที่ 11/2558 วัรที่ 30 ธันวาคม 2558