การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษารอบคัดเลือก

โพสต์7 ก.พ. 2561 00:43โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์

Image result for ตราครุฑ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับศูนย์สะเต็มศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 โรงเรียนสุรนารีวิทยา ได้จัดประกวดโครงงานสะเต็มศึกษารอบคัดเลือกของนักเรียนทั้ง 3 ระดับ ได้แก่ ประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อพัฒนาเพิ่มพูนศักยภาพของครูและนักเรียนในการนำความรู้และทักษะทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ในการนี้ศูนย์สะเต็มศึกษาภาค ฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกมัธยมศึกษา เขต 32 ประชาสัมพันธ์ เพื่อสมัครเข้าร่วมการประกวดโครงการสะเต็มศึกษา 
Ċ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์,
3 ก.พ. 2562 22:53
Comments