เชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมระหว่างเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2560

โพสต์9 ส.ค. 2560 01:29โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์
สมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แฟ่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
กำหนดจัดกิจกรรมค่ายฉลอง 60 ปี ผู้บำเพ็ญประโยชน์ : รวมใจสร้างคนดีสู่สังคม
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ggat.or.th/site/?page_id=301
Ċ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์,
3 ก.พ. 2562 22:53
Comments