ประชาสัมพันธ์


ประกาศผู้ชนะเสนอราคา

โพสต์10 ก.ค. 2563 01:45โดยคงศักดิ์ ศิขิรัมย์   [ อัปเดต 10 ก.ค. 2563 02:10 ]


แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

โพสต์9 ก.ค. 2563 19:51โดยคงศักดิ์ ศิขิรัมย์   [ อัปเดต 9 ก.ค. 2563 23:30 โดย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 32 ]


การประกวดราคาซื้อจัดครุภัณฑ์ ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์การเรียนการสอนโรงเรียนในสังกัด ด้วยวีธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โพสต์18 มิ.ย. 2563 00:44โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 32   [ อัปเดต 9 ก.ค. 2563 23:32 ]


เรื่อง  ประกวดราคาซื้อจัดครุภัณฑ์  ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์การเรียนการสอนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 32  
จำนวน  3 โรงเรียนด้วยวีธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


การประกวดราคาจ้างก่อส้างถนนคอนกรีตเหล็กบนผิวถนนเดิมและลานกีฬาอเนกประสงค์แบบกรมพลศึกษา (แบบหล่อในตัว) ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โพสต์11 มิ.ย. 2563 00:22โดยคงศักดิ์ ศิขิรัมย์   [ อัปเดต 9 ก.ค. 2563 23:40 โดย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 32 ]การประกวดราคาจ้างก่อส้างถนนคอนกรีตเหล็กบนผิวถนนเดิมและลานกีฬาอเนกประสงค์แบบกรมพลศึกษา (แบบหล่อในตัว) ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล และด้านวิศวกรรมข้อมูล

โพสต์21 พ.ค. 2563 01:03โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 32   [ อัปเดต 21 พ.ค. 2563 01:04 ]          
         ด้วย สพฐ. ได้แจ้งประชาสัมพันธ์ว่า สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริการข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (สวข.) หน่วยงานภายใน ภายใต้สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สศค.) จะจัดอบรมออนไลน์โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อส่งเสริมให้ ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐสามารถนําข้อมูลและข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และให้หน่วยงานภาครัฐ สามารถจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลอย่างเป็นระบบ จํานวน 2 หลักสูตร ดังนี้ 

1. ด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล Hands-on Data Science and Machine Learning ระยะเวลา 15 วัน ความรู้เกี่ยวกับภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ภาษาใดก็ได้) หรือ SPSS หรือ Macro ใน Excel จํานวน 6  รุ่น รุ่นละ 50 คน  สมัครหลักสูตรนี้ทาง https://bit.ly/3ejob7Z

2. ด้านวิศวกรรมข้อมูล Basic Data Engineering  ระยะเวลา 12 วัน ความรู้และทักษะพื้นฐานที่จจำเป็น คือ ภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ภาษาใดก็ได้) จำนวน 4 รุ่น รุ่นละ 50 คน สมัครหลักสูตรนี้ทาง https://bit.ly/2RBRDfD
โดยกําหนดจัดอบรมระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน 2563 แบบไม่ต่อเนื่อง 
         
       สพม.32 จึงขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรการอบรมดังกล่าวให้ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดที่สนใจ 

1.สมัครลงทะเบียนและทําแบบทดสอบความรู้และทักษะพื้นฐาน ภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2563  ทางเว็บไซต์  https://bit.ly/2Wo1yac

2. ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกได้ทาง http://gbdi.depa.or.th/training-courses ภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2563

3. ตอบยืนยันการเข้าร่วมอบรมทางอีเมล์ ภายใน 29 พฤษภาคม  2563

4. ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับเกียรติบัตรโดยเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาจัดกิจกรรมทั้งหมดประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

โพสต์17 พ.ค. 2563 20:01โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 32   [ อัปเดต 20 พ.ค. 2563 20:44 ]
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล โครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์(สควค.)

โพสต์15 พ.ค. 2563 02:46โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 32


ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล โครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์(สควค.) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32

โพสต์13 พ.ค. 2563 02:02โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 32   [ อัปเดต 9 ก.ค. 2563 23:33 ]


ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่ง นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาลโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

โพสต์8 พ.ค. 2563 01:14โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 32


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
กรณีมีสัญญาผูกตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาลโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

1-10 of 286