ข่าวประชาสัมพันธ์

Include gadget (iframe)


ประกาศเรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงกางรทุนรัฐบาล โครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.)

โพสต์21 พ.ย. 2562 19:18โดยสกุณา โสดาปัดชา   [ อัปเดต 28 พ.ย. 2562 22:07 โดย Spm32 Channel สถานีข่าว สพม.32 ]
ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล ประกาศ ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 และตามมติที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ในการประชุมครั้งที่ 7 / 2562 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 อนุมัติโดยหลักการประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการ พิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล นั้น

บัดนี้ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ ได้ดําเนินการสอบคัดเลือก เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล เพื่อรองรับการบรรจุนักศึกษาทุน สควค.

โพสต์18 พ.ย. 2562 19:26โดยสกุณา โสดาปัดชา   [ อัปเดต 21 พ.ย. 2562 19:54 ]

      
    

ตามประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย กรณีสัญญา ผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล ประกาศ ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 มีมติอนุมัติเป็น หลักการให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ดําเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและ แต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตาม โครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล

เพื่อรองรับการบรรจุนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิต ที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 โดยรับสมัครระหว่างวันที่ 18 - 19 พฤศจิกายน 2562 นั้น

      บัดนี้ นักศึกษาทุนได้มาสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้ารับการคัดเลือกดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว และได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครสอบคัดเลือกแล้วเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ได้แก่ นางสาวพิมพ์ดาว นัดกล้าณรงค์ฤทธิ์ วิชาเอกชีววิทยา

      ในการนี้ ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกมาสอบคัดเลือกโดยประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ในวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.

ณ ห้องประชุมไชยมงคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 หากไม่ไปเข้ารับการคัดเลือกตามที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์จะเรียกร้องสิทธิใดๆ มิได้

                                                                      


Include gadget (iframe)

รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และ คณิตศาสตร์ (สควค.) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล

โพสต์6 พ.ย. 2562 18:30โดยSpm32 Channel สถานีข่าว สพม.32   [ อัปเดต 10 พ.ย. 2562 23:47 ]

 
      
    ด้วย คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ในการประชุมครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 มีมติอนุมัติเป็นหลักการให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ ดําเนินการสอบคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญา ผูกพัน ตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล และตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/6334 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2562 เรื่อง การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการ ส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับ ราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษ หรือโครงการทุนรัฐบาล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ดังรายละเอียดต่อไปนี้                                                                                  การเสนอประวัติและผลงานพิจารณาสรรหาบุคคล องค์กรหรือชุมชน เพื่อรับรางวัลสตรีดีเด่นด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

โพสต์6 พ.ย. 2562 18:30โดยศศิประภา หารภูมิ   [ อัปเดต 6 พ.ย. 2562 18:46 โดย Phakpoom Phatchanee ]

 
      
            ด้วยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ แจ้งว่า สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมส่งหลักเกณฑ์การคัดเลือกสตรี บุคคลและหน่วยงานองค์กรดีเด่นสาขาต่างๆ พร้อมแบบเสนอประวัติและผลงานพิจารณาสรรหาบุคคล องค์กรหรือชุมชน เพื่อรับรางวัลสตรีดีเด่นด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมได้แก่ สาขาด้านศาสนา และสาขาด้านศิลปะและวัฒนธรรม ประเภทละ ๑ ราย เพื่อสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมพิจารณาคัดเลือกฯ ให้ได้ประเภทละ ๑ ราย แล้วส่งผลงาน ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง  องมนุษย์พิจารณาคัดเลือก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ จึงขอประชาสัมพันธ์แจ้งข้าราชการครู และบุคลากทางการศึกษา ในสังกัดที่สนใจรางวัลดังกล่าว ส่งแบบเสนอประวัติและผลงานดีเด่นเพื่อเข้ารับการคัดเลือกไปยัง กลุ่มพัฒนาครู    และบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ภายในวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เพื่อดำเนินการคัดเลือก และส่งให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ ดังไฟล์แนบ                                                                                       

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล เพื่อรองรับการบรรจุนักศึกษาทุน สควค.

โพสต์6 พ.ย. 2562 18:30โดยสกุณา โสดาปัดชา   [ อัปเดต 18 พ.ย. 2562 19:29 ]

 
      
    

ตามประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย กรณีสัญญา ผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล ประกาศ ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 มีมติอนุมัติเป็น หลักการให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ดําเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและ แต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตาม โครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล เพื่อรองรับการบรรจุนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตค ที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 โดยรับสมัครระหว่างวันที่ 18 - 19 พฤศจิกายน 2562 นั้น

                                                                      สพฐ.ให้ครู บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรอื่น ตรวจสอบข้อมูลและบันทึกข้อมูลของตนเองในระบบฐานข้อมูลกลาง(Big Data) ของกระทรวงศึกษาธิการ ผ่านเว็บไซต์ edc.moe.go.th

โพสต์24 ต.ค. 2562 20:02โดยSpm32 Channel สถานีข่าว สพม.32   [ อัปเดต 27 ต.ค. 2562 19:20 ]

                  
             
            สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ขอความร่วมมือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแจ้งให้ครู บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรอื่นในสังกัดดำเนินการตรวจสอบข้อมูลและบันทึกข้อมูลของตนเองตามรายการมาตรฐานที่กำหนดไว้ในฐานข้อมูลกลางของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นรายจังหวัดและภาค ผ่านเว็บไซต์ https://edc.moe.go.th โดยเริ่มบันทึกข้อมูลตั้งแต่วันที่ ๑๕ ตุลาคม - วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ และให้หน่วยงานแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการตรวจสอบข้อมูลครูบุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรอื่นในสังกัด เพื่อให้ฐานข้อมูลกลาง (Big Data) ของกระทรวงศึกษาธิการ มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ทันสมัย สอดคล้องตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการดาวน์โหลดเอกสารประกอบ การกรอกข้อมูลครู บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรอื่นได้ที่ http://gg.gg/f81of 
ลิงก์กรอกข้อมูล >> https://edc.moe.go.th 
ที่มา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร

โพสต์7 ต.ค. 2562 00:34โดยbandid sangprakhon   [ อัปเดต 7 ต.ค. 2562 00:36 ]


รายละเอียด

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2562

โพสต์27 ก.ย. 2562 03:29โดยSpm32 Channel สถานีข่าว สพม.32

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2562
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งครูผู้ช่วย

1-10 of 257