ประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์โคงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร

โพสต์21 มิ.ย. 2562 00:24โดยbandid sangprakhon

ด้วย  บริษัท ศูนย์ความรู้พี่จุฬา  จำกัด  ได้จัดทำหลักสูตรพัฒนาครูโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร  ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  เสนอต่อสถาบันคุรุพัฒนาและได้รับการอนุมัติ  จำนวน  25  หลักสูตร  โดยมีหลักสูตรระดับมัธยมศึกษา  จำนวน  13  หลักสูตรและให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  32  ช่วยประชาสัมพันธ์หลักสูตรดังกล่าว

หลักเกณฑ์และวิธีการให้ทุนการศึกษาแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2562

โพสต์17 มิ.ย. 2562 19:48โดยbandid sangprakhon

ด้วยมูลนิธิทวี บุณยเกตุ จะให้ทุนการศึกาาแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2562  จำนวน 5 ทุน รายละเอียดดังไฟล์แนบ

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ - เก้าอี้ นักเรียน

โพสต์17 มิ.ย. 2562 01:08โดยSpm32 Channel สถานีข่าว สพม.32


เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้ นักเรียน โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
ปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การคัดเลือกบุคคลต้นแบบทางพระพุธศาสนา เพื่อรับรางวัล "พระปฐมเจดีย์ทอง"

โพสต์14 มิ.ย. 2562 02:18โดยbandid sangprakhon

ด้วย  สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงฆ์  และองค์กรทางพระพุธศาสนา  กำหนดจัดมอบรางวัล  “พระปฐมเจดีย์ทอง”  ในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา  ประจำปี  พ.ศ. 2562  กำหนดเป้าหมายบุคคลที่สมควรรับรางวัลในส่วนจังหวัดๆ  ละ  1  รูป/คน  เพื่อเข้ารับรางวัล  “พระปฐมเจดีย์ทอง”  ณ  พุทธมณฑล  อำเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม

ประชาสัมพันธ์การสรรหาบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์แก่วงการศึกษาเพื่อเข้ารับรางวัลเกียรติยศ "รางวัลศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย" ประจำปี 2562

โพสต์14 มิ.ย. 2562 02:15โดยbandid sangprakhon

ประชาสัมพันธ์การสรรหาบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์แก่วงการศึกษาเพื่อเข้ารับรางวัลเกียรติยศ "รางวัลศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย" ประจำปี 2562

การประชุมสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

โพสต์12 มิ.ย. 2562 21:31โดยbandid sangprakhon

ด้วย สมาคมรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา จะดำเนินการจัดประชุมสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 9 – 12 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้สมาชิกสมาคม ได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2561

โพสต์12 มิ.ย. 2562 21:26โดยbandid sangprakhon

ด้วย สมาคมรองผู้อำนวยการสถานศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย (ส.ร.ก.ศ.) กำหนดจัดอบรมสัมมนาวิชาการเรื่อง “คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา 5G” การประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2561 และเลือกแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ ตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 3 – 6 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

ข้าราชการและบุคลากรทาในสังกัดเข้าร่วมการสัมนาวิชาการเพื่อเตรียมการจัดสัปดาห์ห้องสมุด ครั้งที่ ๔๓ พุทธศักราช ๒๕๖๒

โพสต์11 มิ.ย. 2562 21:25โดยศศิประภา หารภูมิ   [ อัปเดต 11 มิ.ย. 2562 21:27 ]

                            
                   à¸œà¸¥à¸à¸²à¸£à¸„้นหารูปภาพสำหรับ ตราครุฑ ด้วยสมาคมห้องสมุดแห่งประทศไทยในพระราชูปถัมภ์ กำหนดจัดสัมนาวิชาการเพื่อเตรียมการจัดงานสัปดาห์ห้องสมุด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บรรณารักษ์ และผู้ปฎิบัติงานจากห้องสมุดทั่วประเทศไทย ได้มีหัวข้อและแนวทางในการจัดงานห้องสมุด สำหรับปีนี้ จึงได้กำหนดหัวข้อการจัดงานสัปดาห์ห้องสมุด เรื่องพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสพระราชาพิธีราชาภิเษก ในวันที่ ๒๖ กรกฏาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมทีเคพาเลช ถนน แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร (รายละเอียดตามไฟล์แนบ)

การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐาน ด้วยระบบ TEPE Online

โพสต์6 มิ.ย. 2562 02:04โดยbandid sangprakhon

แจ้งกำหนดการพัฒนาการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐาน ด้วยระบบ  TEPE Online  และกลุ่ม Line PLC

การคัดเลือกเพื่อรับรางวัล "พระพฤหัสบดี" ประจำปี พ.ศ.2562

โพสต์6 มิ.ย. 2562 01:57โดยbandid sangprakhon

ด้วย  สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.  จะดำเนินการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษาและหน่วยงานให้ได้รับรางวัล  “พระพฤหัสบดี”  ประจำปี  พ.ศ.2562  โดยมีกำหนดมอบรางวัลในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.  วันที่  9  กันยายน  2562  ณ  สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.  ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.otep-brm.go.th/ รายละเอียดดังไฟล์แนบ

1-10 of 224