ข่าวประชาสัมพันธ์


รายงานงบทดลองหน่วยเบิกรายจ่าย เดือนธันวาคม 2562

โพสต์13 ม.ค. 2563 22:44โดยคงศักดิ์ ศิขิรัมย์   [ อัปเดต 13 ม.ค. 2563 22:45 ]


ประกาศคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบุคคลธรรมดา

โพสต์13 ม.ค. 2563 19:32โดยคงศักดิ์ ศิขิรัมย์


ประกาศเรื่อง เรื่อง ตําแหน่งว่างผู้อํานวยการสถานศึกษา (เพิ่มเติม) สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

โพสต์13 ม.ค. 2563 01:32โดยสกุณา โสดาปัดชา   [ อัปเดต 13 ม.ค. 2563 01:38 ]


        ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว๙ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ได้กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยให้ยื่นคําร้องขอย้ายระหว่างวันที่ ๑ - ๑๕ สิงหาคม และให้พิจารณาย้ายในครั้งแรกให้แล้วเสร็จ หากมี ตําแหน่งว่างภายหลังการย้ายให้ประกาศตําแหน่งว่างให้ทราบทั่วกัน เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน เพื่อให้ผู้ประสงค์ขอย้ายที่ยื่นคําร้องขอย้ายไว้แล้ว แต่มิได้ระบุชื่อสถานศึกษาที่ว่าง ให้ยื่นความประสงค์ขอย้าย ไปดํารงตําแหน่งที่ว่างในสถานศึกษาดังกล่าวได้ รวมทั้งผู้ที่มีให้ยื่นคําร้องไว้ในระหว่างวันที่ ๑ - ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ หากประสงค์ขอย้ายไปดํารงตําแหน่งในสถานศึกษาที่ว่างดังกล่าว ให้ยื่นคําร้องขอย้ายเพิ่มเติมได้ หากมิได้รับการพิจารณาอนุมัติให้ย้ายคําร้องดังกล่าวเป็นอันยกเลิก นั้น

    เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ จึงประกาศตําแหน่งว่าง ผู้อํานวยการสถานศึกษาและรองผู้อํานวยการสถานศึกษาในสังกัดเพิ่มเติม ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้าย ประกาศนี้
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2563

โพสต์24 ธ.ค. 2562 01:38โดยSpm32 Channel สถานีข่าว สพม.32   [ อัปเดต 26 ธ.ค. 2562 23:46 ]

              

            ด้วย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งกําหนดปฏิทินการดําเนินการย้าย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครู รวมทั้งรายละเอียดตัวชี้วัดในการประเมิน ตามองค์ประกอบการย้ายที่ ก.ค.ศ. กําหนด ความแจ้งแล้ว นั้น

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ จึงขอแจ้งให้ข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา ตําแหน่งครู ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีความประสงค์ขอย้ายในครั้งนี้ส่งคําร้องขอย้ายพร้อม เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาเพื่อประเมินศักยภาพตามองค์ประกอบการย้ายข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา ตําแหน่งครู ทั้งนี้ให้ส่งคําร้องขอย้ายภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ หากพ้นกําหนดนี้ถือว่า ไม่มีความประสงค์ขอย้ายในครั้งนี้ โดยขอให้ดําเนินการดังนี้

๑. ยื่นคําร้องขอย้ายต่อผู้บริหารสถานศึกษา ระหว่างวันที่ ๘ - ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓

.รวบรวมคำร้องขอย้ายเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อพิจารณา ให้ความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

๓.จัดทําบัญชีรายละเอียดผู้ขอย้าย และรวบรวมคําร้องขอย้ายพร้อมเอกสารประกอบ เช่น สําเนา ก.พ.๗ หรือก.ค.ศ. ๑๖ ที่เป็นปัจจุบัน สําเนาทะเบียนบ้าน สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา เพื่อประเมินศักยภาพตามรายละเอียดตัวชี้วัดในการประเมินตามองค์ประกอบการย้ายข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา สําหรับผู้ขอย้ายภายในเขตพื้นที่การศึกษาส่งคําร้องขอย้ายพร้อมเอกสารประกอบ จํานวน ๑ ชุด และผู้ขอย้ายต่างเขตพื้นที่การศึกษาส่งคําร้องขอย้ายพร้อมเอกสารประกอบ จัดส่งตามประกาศของแต่ละ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ผู้ขอย้ายมีความประสงค์ย้ายไปดํารงตําแหน่งใหม่

กิจกรรมสืบสานงานหัตกรรมผ่านครูสู่เยาวชน

โพสต์23 ธ.ค. 2562 19:08โดยคงศักดิ์ ศิขิรัมย์


ประกาศเรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงกางรทุนรัฐบาล โครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.)

โพสต์21 พ.ย. 2562 19:18โดยสกุณา โสดาปัดชา   [ อัปเดต 28 พ.ย. 2562 22:07 โดย Spm32 Channel สถานีข่าว สพม.32 ]
ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล ประกาศ ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 และตามมติที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ในการประชุมครั้งที่ 7 / 2562 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 อนุมัติโดยหลักการประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการ พิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล นั้น

บัดนี้ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ ได้ดําเนินการสอบคัดเลือก เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล เพื่อรองรับการบรรจุนักศึกษาทุน สควค.

โพสต์18 พ.ย. 2562 19:26โดยสกุณา โสดาปัดชา   [ อัปเดต 21 พ.ย. 2562 19:54 ]

      
    

ตามประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย กรณีสัญญา ผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล ประกาศ ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 มีมติอนุมัติเป็น หลักการให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ดําเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและ แต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตาม โครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล

เพื่อรองรับการบรรจุนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิต ที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 โดยรับสมัครระหว่างวันที่ 18 - 19 พฤศจิกายน 2562 นั้น

      บัดนี้ นักศึกษาทุนได้มาสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้ารับการคัดเลือกดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว และได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครสอบคัดเลือกแล้วเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ได้แก่ นางสาวพิมพ์ดาว นัดกล้าณรงค์ฤทธิ์ วิชาเอกชีววิทยา

      ในการนี้ ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกมาสอบคัดเลือกโดยประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ในวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.

ณ ห้องประชุมไชยมงคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 หากไม่ไปเข้ารับการคัดเลือกตามที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์จะเรียกร้องสิทธิใดๆ มิได้

                                                                      


Include gadget (iframe)

รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และ คณิตศาสตร์ (สควค.) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล

โพสต์6 พ.ย. 2562 18:30โดยSpm32 Channel สถานีข่าว สพม.32   [ อัปเดต 10 พ.ย. 2562 23:47 ]

 
      
    ด้วย คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ในการประชุมครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 มีมติอนุมัติเป็นหลักการให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ ดําเนินการสอบคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญา ผูกพัน ตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล และตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/6334 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2562 เรื่อง การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการ ส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับ ราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษ หรือโครงการทุนรัฐบาล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ดังรายละเอียดต่อไปนี้                                                                                  การเสนอประวัติและผลงานพิจารณาสรรหาบุคคล องค์กรหรือชุมชน เพื่อรับรางวัลสตรีดีเด่นด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

โพสต์6 พ.ย. 2562 18:30โดยศศิประภา หารภูมิ   [ อัปเดต 6 พ.ย. 2562 18:46 โดย Phakpoom Phatchanee ]

 
      
            ด้วยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ แจ้งว่า สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมส่งหลักเกณฑ์การคัดเลือกสตรี บุคคลและหน่วยงานองค์กรดีเด่นสาขาต่างๆ พร้อมแบบเสนอประวัติและผลงานพิจารณาสรรหาบุคคล องค์กรหรือชุมชน เพื่อรับรางวัลสตรีดีเด่นด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมได้แก่ สาขาด้านศาสนา และสาขาด้านศิลปะและวัฒนธรรม ประเภทละ ๑ ราย เพื่อสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมพิจารณาคัดเลือกฯ ให้ได้ประเภทละ ๑ ราย แล้วส่งผลงาน ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง  องมนุษย์พิจารณาคัดเลือก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ จึงขอประชาสัมพันธ์แจ้งข้าราชการครู และบุคลากทางการศึกษา ในสังกัดที่สนใจรางวัลดังกล่าว ส่งแบบเสนอประวัติและผลงานดีเด่นเพื่อเข้ารับการคัดเลือกไปยัง กลุ่มพัฒนาครู    และบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ภายในวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เพื่อดำเนินการคัดเลือก และส่งให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ ดังไฟล์แนบ                                                                                       

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล เพื่อรองรับการบรรจุนักศึกษาทุน สควค.

โพสต์6 พ.ย. 2562 18:30โดยสกุณา โสดาปัดชา   [ อัปเดต 18 พ.ย. 2562 19:29 ]

 
      
    

ตามประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย กรณีสัญญา ผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล ประกาศ ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 มีมติอนุมัติเป็น หลักการให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ดําเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและ แต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตาม โครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล เพื่อรองรับการบรรจุนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตค ที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 โดยรับสมัครระหว่างวันที่ 18 - 19 พฤศจิกายน 2562 นั้น

                                                                      1-10 of 262