การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล


การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล


ข้อมูลจำนวนบุคลากร

ข้อมูลจำนวนบุคลากร


มาตรฐานวิชาเอกรายสถานศึกษา


สถานภาพอัตรากำลัง

สถานภาพอัตรากำลังแผนอัตรากำลัง 10 ปี สพม.32 (ฉบับปรับปรุง)

แผนอัตรากำลัง10 ปี ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 10 ปี สพม.32

แผนอัตรากำลัง 10 ปี สพม.32


Comments