การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล


การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล






ข้อมูลจำนวนบุคลากร

ข้อมูลจำนวนบุคลากร






มาตรฐานวิชาเอกรายสถานศึกษา






สถานภาพอัตรากำลัง

สถานภาพอัตรากำลัง







แผนอัตรากำลัง 10 ปี สพม.32 (ฉบับปรับปรุง)

แผนอัตรากำลัง10 ปี ปรับปรุง







แผนอัตรากำลัง 10 ปี สพม.32

แผนอัตรากำลัง 10 ปี สพม.32


Comments