ติดต่อ

ที่อยู่  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 
         เลขที่  15  ถนนนิวาศ  ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์  31000

หมายเลขโทรศัพท์  044-612408 ต่อ
 • ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32  110
 • รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32  113
 • กลุ่มอำนวยการ 101
 • กลุ่มบริหารงานบุคคล 102 
 • กลุ่มนโยบายและแผน 103
 • กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 104
 • กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 105
 • กลุ่มกฏหมายและคดี 106
 • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 111
 • หน่วยตรวจสอบภายใน 114
 • กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 109
 • หน้าห้อง ผอ.เขต 32 107
โทรสาร    044-612644

Email : office@ssbr.go.th

สพม.32 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32‎(บุรีรัมย์)‎ สพม32

Comments