วิสัยทัศน์/พันธกิจ

ที่ตั้ง  

            15  ถนนนิวาศ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์  31000

 วิสัยทัศน์

          องค์กรยุคใหม่ สร้างเด็กไทยสู่สากล

พันธกิจ

          พัฒนาและส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษามัธยมศึกษา อย่างมีคุณภาพโดยพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่มีความรู้คู่คุณธรรม     มีความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่มาตรฐานสากล

คุณลักษณะพึงประสงค์องค์การ

          ยิ้มรับ ฉับไว ใส่ใจบริการ

เป้าประสงค์

          พัฒนาคุณภาพการศึกษา ขยายโอกาสทางการศึกษา และส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เข้มแข็งและประสิทธิภาพ

กลยุทธ์

          กลยุทธ์ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริม เทคโนโลยี เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้

          กลยุทธ์ 2 ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

          กลยุทธ์ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษา ให้ทั่วถึงครอบครุมผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มศักยภาพ

          กลยุทธ์ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ

          กลยุทธ์ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอำนาจ เน้นการมีส่วนร่วมจากทุภาคส่วน

จุดเน้น

“ ยกระดับคุณภาพนักเรียน ด้วยแนวคิด No Child Left Behind ” 

น้อมนำพระราชดำรัสในหลวง รัชการที่ ๙ “เด็กรักครู ครูรักเด็ก” “ไม่ทิ้งเด็กไว้ข้างหลัง”  

ใส่ใจดูแล  เด็กหลังห้องเป็นพิเศษ  เพื่อให้นักเรียนทุกคนประสบผลสำเร็จตามศักยภาพ

ของตนและจุดหมายของหลักสูตรสถานศึกษาในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ


..........................................................................................................................................


แผนผังโครงสร้างการบริหารงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
แผนผังโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ