ข้อมูลพื้นฐาน

 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ประชาสัมพันธ์โคงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ด้วย  บริษัท ศูนย์ความรู้พี่จุฬา  จำกัด  ได้จัดทำหลักสูตรพัฒนาครูโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร  ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  เสนอต่อสถาบันคุรุพัฒนาและได้รับการอนุมัติ  จำนวน  25  หลักสูตร  โดยมีหลักสูตรระดับมัธยมศึกษา  จำนวน  13  หลักสูตรและให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  32  ช่วยประชาสัมพันธ์หลักสูตรดังกล่าว
  ส่ง 21 มิ.ย. 2562 00:24 โดย bandid sangprakhon
 • หลักเกณฑ์และวิธีการให้ทุนการศึกษาแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2562 ด้วยมูลนิธิทวี บุณยเกตุ จะให้ทุนการศึกาาแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2562  จำนวน 5 ทุน รายละเอียดดังไฟล์แนบ
  ส่ง 17 มิ.ย. 2562 19:48 โดย bandid sangprakhon
 • ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ - เก้าอี้ นักเรียน เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้ นักเรียน โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32ปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ส่ง 17 มิ.ย. 2562 01:08 โดย Spm32 Channel สถานีข่าว สพม.32
 • การคัดเลือกบุคคลต้นแบบทางพระพุธศาสนา เพื่อรับรางวัล "พระปฐมเจดีย์ทอง" ด้วย  สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงฆ์  และองค์กรทางพระพุธศาสนา  กำหนดจัดมอบรางวัล  “พระปฐมเจดีย์ทอง”  ในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา  ประจำปี  พ.ศ. 2562  กำหนดเป้าหมายบุคคลที่สมควรรับรางวัลในส่วนจังหวัดๆ  ละ  1  รูป/คน  เพื่อเข้ารับรางวัล  “พระปฐมเจดีย์ทอง”  ณ  พุทธมณฑล  อำเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม
  ส่ง 14 มิ.ย. 2562 02:18 โดย bandid sangprakhon
 • ประชาสัมพันธ์การสรรหาบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์แก่วงการศึกษาเพื่อเข้ารับรางวัลเกียรติยศ "รางวัลศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย" ประจำปี 2562 ประชาสัมพันธ์การสรรหาบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์แก่วงการศึกษาเพื่อเข้ารับรางวัลเกียรติยศ "รางวัลศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย" ประจำปี 2562
  ส่ง 14 มิ.ย. 2562 02:15 โดย bandid sangprakhon
 • การประชุมสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ด้วย สมาคมรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา จะดำเนินการจัดประชุมสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 9 – 12 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้สมาชิกสมาคม ได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว
  ส่ง 12 มิ.ย. 2562 21:31 โดย bandid sangprakhon
 • การประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2561 ด้วย สมาคมรองผู้อำนวยการสถานศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย (ส.ร.ก.ศ.) กำหนดจัดอบรมสัมมนาวิชาการเรื่อง “คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา 5G” การประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2561 และเลือกแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ ตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 3 – 6 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
  ส่ง 12 มิ.ย. 2562 21:26 โดย bandid sangprakhon
 • ข้าราชการและบุคลากรทาในสังกัดเข้าร่วมการสัมนาวิชาการเพื่อเตรียมการจัดสัปดาห์ห้องสมุด ครั้งที่ ๔๓ พุทธศักราช ๒๕๖๒                                                 ด้วยสมาคมห้องสมุดแห่งประทศไทยในพระราชูปถัมภ์ กำหนดจัดสัมนาวิชาการเพื่อเตรียมการจัดงานสัปดาห์ห้องสมุด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บรรณารักษ์ และผู้ปฎิบัติงานจากห้องสมุดทั่วประเทศไทย ได้มีหัวข้อและแนวทางในการจัดงานห้องสมุด สำหรับปีนี้ จึงได้กำหนดหัวข้อการจัดงานสัปดาห์ห้องสมุด เรื่องพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสพระราชาพิธีราชาภิเษก ในวันที่ ๒๖ กรกฏาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมทีเคพาเลช ถนน แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร (รายละเอียดตามไฟล์แนบ)
  ส่ง 11 มิ.ย. 2562 21:27 โดย ศศิประภา หารภูมิ
 • การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐาน ด้วยระบบ TEPE Online แจ้งกำหนดการพัฒนาการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐาน ด้วยระบบ  TEPE Online  และกลุ่ม Line PLC
  ส่ง 6 มิ.ย. 2562 02:04 โดย bandid sangprakhon
 • การคัดเลือกเพื่อรับรางวัล "พระพฤหัสบดี" ประจำปี พ.ศ.2562 ด้วย  สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.  จะดำเนินการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษาและหน่วยงานให้ได้รับรางวัล  “พระพฤหัสบดี”  ประจำปี  พ.ศ.2562  โดยมีกำหนดมอบรางวัลในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.  วันที่  9  กันยายน  2562  ณ  สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.  ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.otep-brm.go.th/ รายละเอียดดังไฟล์แนบ
  ส่ง 6 มิ.ย. 2562 01:57 โดย bandid sangprakhon
แสดงบทความ 1 - 10 จาก 224 รายการ ดูเพิ่มเติม »
ข่าวจากกระทรวงศึกษาธิการYoutube SPM32 Channel : สถานีข่าวสพม.32
 

ประกาศนโยบาย No Child Left Behind

วิดีโอ YouTube

วิดีโอ YouTube


 • ข่าวกิจกรรม
 • 6 พ.ค. 62 พิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะ ฯ วันนี้ (6 พ.ค. 62) นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ประชาชนจิตอาสา "เรา ทำความดีด้วยหัวใจ" และพสกนิกรบุรีรัมย์ทุกหมู่เหล่า เดินทางไปร่วมลงนามถวายพระพร และร่วมประกอบพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีถวายพระพรชัยมงคล ที่บริเวณลานพิธี หน้าศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ทั้งนี้ นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดร ...
  ส่ง 6 พ.ค. 2562 19:31 โดย Phakpoom Phatchanee
 • 5 พฤษภาคม 2562 พิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ (ภาพกิจกรรม)
  ส่ง 6 พ.ค. 2562 19:29 โดย Phakpoom Phatchanee
 • 5 พฤษภาคม 2562 พิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ วันนี้ ( 5 พฤษภาคม 2562 ) นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการในสังกัด ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และรับชมการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ณ หอประชุมจังหวัดบุรีรัมย์ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์(ภาพกิจกรรม)
  ส่ง 6 พ.ค. 2562 19:26 โดย Phakpoom Phatchanee
 • 4 พ.ค. 62 " สพม.32 ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตร " วันนี้ (4 พ.ค. 62) ที่วัดกลาง พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ นายดำรงชัย เนรมิตตกพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และทำบุญตักบาตร เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ปี 2562 พระราชปริยัตกวี เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ นำพระสงฆ์ 69 รูป ออกรับบิณฑบาต โดยมี นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด หัวหน้าส่วนข้าราชการ ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน และประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมในพิธี(ภาพกิจกรรม)
  ส่ง 6 พ.ค. 2562 19:18 โดย Phakpoom Phatchanee
 • 4 พ.ค. 62 " พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2562 " วันนี้ (4 พ.ค. 62) ที่วัดกลาง พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) พร้อมด้วยว่าที่พันตรี สุพจน์ ธนานุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนภัทรบพิตร และบุคลากรในสังกัดได้ร่วมพิธีรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ หอพระไตรปิฎก สรงน้ำพระมุรธาภิเษก ทรงน้ำอภิเษก เสด็จออกมหาสมาคมรับถวายพระพรชัยมงคล ประกาศพระองค์เป็นพุทธศาสนูปถัมภก ถวายบังคมพระบรมอัฐิและพระอัฐสดับปกรณ์ พระราชปริยัตกวี เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ ประธานฝ่ายสงฆ์ นายดำรงชัย เนรมิตตกพงศ์ รองผู้ว่าราชการจ ...
  ส่ง 6 พ.ค. 2562 19:16 โดย Phakpoom Phatchanee
 • 3 พฤษภาคม 2562 " บุรีรัมย์เกมส์ " วันนี้ ( 3 พฤษภาคม 2562 ) เวลา 13.30 น.นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) ร่วมประชุมคณะกรรมการเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 “บุรีรัมย์เกมส์” โดย นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมนารายณ์บรรทมสินธุ์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ ตามระเบียบวาระฝ่ายเลขาฯ สำนักงาน กกท.จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 32 “บุรีรัมย์เกมส์” เรื่องการกำหนดพิธีเปิด-ปิด การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาต ...
  ส่ง 6 พ.ค. 2562 19:11 โดย Phakpoom Phatchanee
 • " ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2562 "  (ภาพกิจกรรม)
  ส่ง 6 พ.ค. 2562 19:07 โดย Phakpoom Phatchanee
 • " กิจกรรมเสริมสร้างขวัญและกาลังใจ " นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) มอบของที่ระลึกในกิจกรรมเสริมสร้างขวัญและกาลังใจผู้บริหาร ประจำเดือนมีนาคมและเมษายน เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562   (ภาพกิจกรรม)
  ส่ง 3 พ.ค. 2562 01:42 โดย Phakpoom Phatchanee
 • “ คนหัวใจหิน สู้เหล้าครบพรรษา ” นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) มอบประกาศนียบัตรของสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)เพื่อชื่นชมในจิตใจอันเข้มแข็งและเชิดชูเกียรติในฐานะ “คนหัวใจหิน สู้เหล้าครบพรรษา” ให้แก่ 1. นายสมเกียรติ วัฒนากรประสิทธิ์ ผอ.รร.เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 2. นายประยุทธ โพธิ์วัฒนิ์ ครู รร.ร่วมจิตวิทยา ( ผู้แทนรับมอบ)(ภาพกิจกรรม)
  ส่ง 3 พ.ค. 2562 01:40 โดย Phakpoom Phatchanee
 • " THAILAND BUSINESS SUMULATION GAME CONTEST 2019" นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) มอบเกียรติบัตรรางวัลให้แก่นายชวลิต เจนเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเหลืองพนาวิทยาคม ทีม Gunius LPN นักเรียนโรงเรียนเหลืองพนาวิทยาคม ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ THAILAND BUSINESS SUMULATION GAME CONTEST 2019 ในการแข่งขันบอร์ดเกมจำลองธุรกิจ (ระดับประเทศ ครั้งที่ 2) ประจำปี 2562 นักเรียนที่เข้าแข่งขันประกอบด้วย นายธนกฤต วิโรจน์ นักเรียนชั้น ม.5/1 และนายฉัตรดนัย พลเขต นักเรียนชั้น ม.5/1 ควบคุมและฝึกซ้อมของคุณครูอัจฉรา คะรานรัมย์ และคุณอธิปัตย์ เพชรดาพงศ์ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562   (ภาพกิจกรรม
  ส่ง 3 พ.ค. 2562 01:37 โดย Phakpoom Phatchanee
 • 3 พฤษภาคม 2562 " องค์กรสู่มาตรฐานสากล " วันนี้ ( 3 พฤษภาคม 2562 ) เวลา 08.30 น. นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดร่วมกิจกรรมเทิดทูนสถาบัน เคารพธงชาติ ไหว้พระสวดมนต์ และกิจกรรมสุนทรียสนทนาโดย ผอ.สพม..แจ้งให้บุคลากรเตรียมพร้อมติดตามและร่วมเชียร์การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 " บุรีรัมย์เกมส์ " ระหว่างวันที่ 10-20 พฤษภาคม 2562   (ภาพกิจกรรม)
  ส่ง 3 พ.ค. 2562 01:34 โดย Phakpoom Phatchanee
แสดงบทความ 1 - 11 จาก 839 รายการ ดูเพิ่มเติม »
 • ข่าวจากหน่วยงานอื่น
 • การแข่งขันเศรษฐสาตร์เพชรยอดมงกฏ ครั้งที่ ๑๑ ปี ๒๕๖๒                                              ด้วย ตลาดหลักทรัพธ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ มูลนิธิร่มฉัตร สมาคมประกันชีวิตไทย คณะเศษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยลัย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และพันธมิตร จัดการแข่งขันเศรษศาสตร์ เพชรยอดมงกฏ  ครั้งที่ ๑๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีความรู้และทักษะด้านศาสตร์ปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง การเงินส่วนบุคคลและการประกันชีวิต ให้โรงเรียนในสังกัดส่งตัวแทนนักเรียนระดับชั้นประถทศึกษาและมัธยมศึกษา ระดับชั้นละไม่เกิน ๕ คน เข้าร่วมการสอบแช่งขันเศรษศาสตร์ เพชรยอดมงกฏ  ครั้งที่ ๑๑ ในวันเสาร์ที่ ๒๔ และวันอาทิตย์ที่ ๒๕ สิงหาคม ...
  ส่ง 17 มิ.ย. 2562 20:46 โดย ศศิประภา หารภูมิ
 • สมัครสอบชิงทุนแลกเปลี่ยนระดับมัธยมศึกษาของรัฐบาลอเมริกา (Exchange Visitor Program) เนื่องด้วยองค์กรการศึกษาซึ่งไม่มุ่งหาผลกำไรอันได้แก่มูลนิธิ Aspect, FLAG, PAX อันเป็นมูลนิธิด้านการศึกษา ในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยความร่วมมือของสถาบันเอ็ดยูเคชั่น แอนด์ ดีเวลล็อปเม้นท์ เอ็กซเพิร์ท (EduDee) ในประเทศไทย ได้เปิดรับสมัครเพื่อดำเนินการคัดเลือกนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 - 5 เข้าร่วมโครงการทุนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศ Student Exchange Program รายละเอียดดังแนบ
  ส่ง 27 พ.ค. 2562 01:33 โดย พงศ์ศาตร์ บำรงแคว้น
 • ขอเชิญส่งทีมเข้าแข่งขันกีฬา Tug Of War (ชักกะเย่อสากล) รายการ สพฐ.จอมพลัง 62 สนามที่ 1 - 4 ตามที่ทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้แจ้งหนังสือที่ ศธ 04188/ว179 และ ศธ04188/178 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่องการจัดแข่งขัน "ชักกะเย่อ สพฐ. จอมพลัง 62" ประจำปี 2562 ในระหว่างเดือนมิถุนายน 2562 - สิงหาคม 2562 รายละเอียดดังแนบ
  ส่ง 27 พ.ค. 2562 01:05 โดย พงศ์ศาตร์ บำรงแคว้น
 • โครงการอบรมทางวิชาการประจำปี 2562 ด้วยสมาคมวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย (สวสท.) เป็นสมาคมที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลองของนักวิจัยนักสถิติ นักวัดผลและนักประเมินผลทางสังคมศาสตร์ และเป็นแหล่งของการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดใหม่ ๆ อันจะนำไปสู่ประโยชน์ในทางวิชาการและการพัมนาวิชาชีพ ซึ่งในปี 2562 สมาคมฯ ได้จัดโครงการอบรมทางวิชาการหลักสูตรต่าง ๆ รวม 11 หลักสูตร ดังรายละเอียดดังแนบ
  ส่ง 27 พ.ค. 2562 00:53 โดย พงศ์ศาตร์ บำรงแคว้น
 • ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วม อบรมกีฬาบาสเกตบอล ในโครงการ นำกีฬาเข้าสู่ระบบการศึกษาด้วยกีฬาบาสเกตบอล ตามที่ NBA เอเชีย ร่วมกับ สมาคมกีฬาบาสเกตบอลสามคน บริษัท ชู๊ตอิท จำกัด ได้เห็นความสำคัญในการพัฒนาผู้ฝึกสอนกีฬาบาสเกตบอล จัดให้มีโครงการการพัฒนาและนำหลักสูตรการเรียนการสอนด้านกีฬาบาสเกตบอลมาสู่เยาวชไทย OBEC - JR.NBA Coach Academy ขั้นตั้งแต่ปี 2560 รายละเอียดดังแนบ
  ส่ง 24 พ.ค. 2562 02:03 โดย พงศ์ศาตร์ บำรงแคว้น
 • ขอแนะนำ หนังสือชุด ของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในนาม บริษัท นานมีบุ๊กส์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายหนังสือตลอด 27 ปี ของการเติบโต บริษัทฯ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะในตัวสินค้าให้เหมาะสมและครอบครุมกับนโยบายด้านการศึกษาของประเทศในปีงบประมาณประจำปี 2562 บริษัท นานมีบุ๊กส์ จำกัด จึงใคร่ขอเสนอรายการ หนังสือชุด ของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รายละเอียดดังแนบ
  ส่ง 24 พ.ค. 2562 01:49 โดย พงศ์ศาตร์ บำรงแคว้น
 • ขอเชิญร่วมอบรม การจัดกิจกรรมและวิธีสอนภาษาไทย ด้วยชมรมส่งเสริมภาษาไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประสงค์จะช่วยครูให้มีความรู้หลักภาษาและการใช้ภาษา วิธีสอน และมีนวัตกรรมที่ทำให้การสอนสนุก มีความสุขในการสอน และยังเป็นประโยชน์ต่อการเลื่อนวิทยฐานะด้วยหลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากสถานบันคุรุพัฒนาอีกด้วย รายละเอียดเพิ่มเติมดังแนบ
  ส่ง 24 พ.ค. 2562 01:39 โดย พงศ์ศาตร์ บำรงแคว้น
 • เชิญชวนสถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมโครงการอบรมคุณธรรมสัญจร ด้วยพุทธอุทยานศรีเจริญธรรม (ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดไพรีพินาศแห่งที่ 8) ได้จัดโครงการอบรมคุณธรรมสัญจริยธรรมแก่นักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 โดยนำหลักสูตรค่ายธรรมมาวุธ "พัฒนาแกนนำเด็กและเยาวช" มาใช้ในการจักกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ด้วยตัวเองและผู้อื่น รายละเอียดเพิ่มเติมดังแนบ
  ส่ง 24 พ.ค. 2562 01:32 โดย พงศ์ศาตร์ บำรงแคว้น
 • การรับสมัครบุคลากรเข้าศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ ของกระทรวงสาธารณสุข ปีการศึกษา 2562 (การรับตรงอิสระ) ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระบบการรับตรงอิสระ ปีการศึกษา 2562 รับสมัครระหว่างวันที่ 19 - 20 มิถุนายน 2562 โดยยื่นใบสมัครด้วยตัวเอง ณ สถานศึกษาในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ https://admission.pi.ac.th รายละเอียดดังแนบ
  ส่ง 24 พ.ค. 2562 01:21 โดย พงศ์ศาตร์ บำรงแคว้น
 • ระบบแอปพลิเคชั่น "ประชาชนจิตอาสา" ด้วยจังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่าได้รับการประสานจากศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 (ศอญ.จอส.904) ได้พัฒนาระบบแอปพลิเคชั่น "ประชาชนจิตอาสา" สำหรับช่องทางในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมจิตอาสาไปสู่ประชาชนในวงกว้างผ่านอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ (Smart Phone และ Tablet) รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารที่แนบ
  ส่ง 24 พ.ค. 2562 01:00 โดย พงศ์ศาตร์ บำรงแคว้น
แสดงบทความ 1 - 10 จาก 590 รายการ ดูเพิ่มเติม »