กลุ่มอำนวยการ

บุคลากรกลุ่มอำนวยการ


นางกิตยาภรณ์  ทินปราณี
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ


นายประกอบ  จันทร์ประโคน
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
          

นางสาวกัญญารัตน์ แก้วอำไพ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นายบัณฑิต   แสงประโคน
 ตำแหน่ง  พนักงานราชการ
นายคงศักดิ์  ศิขิรัมย์
ตำแหน่ง  พนักงานราชการ
นางสาวอำพร  ศิลาอุดม
แม่บ้าน


                                                          

นายณัฐพล  เกษศิริ
ลูกจ้างชั่วคราวนายไพโรจน์  หาญสกุล
พนักงานขับรถ


นางณัฐพร นะราณรัมย์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ


นายอัตตสิทธิ์ บำรุงแคว้น
พนักงานธุรการ ส.4นายน้อมศักดิ์  แหลมสูงเนิน
พนักงานราชการ
นายสุระ  สุยะรา
 พนักงานขับรถ 
นายไพศาล  จันทร์แสงสว่าง
พนักงานขับรถ
Comments