กลุ่มอำนวยการ

บุคลากรกลุ่มอำนวยการ


นางกิตยาภรณ์  ทินปราณี
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ


นายประกอบ  จันทร์ประโคน
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ

                           นายบัณฑิต   แสงประโคน
 ตำแหน่ง  พนักงานราชการนายคงศักดิ์  ศิขิรัมย์
ตำแหน่ง  พนักงานราชการนางสาวอำพร  ศิลาอุดม
แม่บ้าน

                                                          

นายณัฐพล  เกษศิริ
ลูกจ้างชั่วคราวนายไพโรจน์  หาญสกุล
พนักงานขับรถ


นางณัฐพร นะราณรัมย์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษนายอัตตสิทธิ์ บำรุงแคว้น
พนักงานธุรการ ส.4นางสาวอติพร  สังกะเพศ
ตำแหน่ง  พนักงานราชการนายน้อมศักดิ์  แหลมสูงเนิน
พนักงานราชการ
นายสุระ  สุยะรา
 พนักงานขับรถ 
นายไพศาล  จันทร์แสงสว่าง
พนักงานขับรถ
Comments