กลุ่มอำนวยการ

บุคลากรกลุ่มอำนวยการ

นางกิตยาภรณ์  ทินปราณี
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
นายประกอบ  จันทร์ประโคน
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ

                              
นางจิตมณี  นิ่มหัตถา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นายมงคล  เพชรเลิศ
ช่างไฟ ชั้น 4


นางสาวอำพร  ศิลาอุดม
แม่บ้าน

                                                          
นายณัฐพล  เกษศิริ
ลูกจ้างชั่วคราว


นายไพโรจน์  หาญสกุล
พนักงานขับรถ

นายพงค์ศาสตร์ บำรุงแคว้น
ลูกจ้างชั่วคราวนางณัฐพร นะราณรัมย์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ


นายอัตตสิทธิ์ บำรุงแคว้น
พนักงานธุรการ ส.4


นางสาวอติพร  สังกะเพศ
ตำแหน่ง  พนักงานราชการ


นายน้อมศักดิ์  แหลมสูงเนิน
พนักงานราชการ


นายสุระ  สุยะรา
 พนักงานขับรถ 


นางสาวศศิประภา  หารภูมิ
เจ้าพนักงานธุรการ


นายไพศาล  จันทร์แสงสว่าง
พนักงานขับรถ
Comments