กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

 บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางพันทิพา  สวาสุ
ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ 


นายนิรันดร์ แซ่เตียว
ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ 


 
นางสาวสุพัชญา  พานา
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ


นายมานพ  สว่างจิต
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการนางสาวอาลิสา งามพานิชกิจ
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการนางสาววัชราภรณ์  แสนท้าว
ตำแหน่ง  นักจิตวิทยาโรงเรียน
ประจำเขตพื้นที่การศึกษา 
นายพนินท์  อาโยวงษ์
ตำแหน่ง  พนักงานราชการ


นางสาวรัชฎาภา  แพงมา
ตำแหน่ง  ครูอัตราจ้าง


Comments