กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นางพิชฌาน์  ศรีตะวัน
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ


นายภาคภูมิ  พัชนี
ตำแหน่ง พนักงานราชการ

นายคงศักดิ์  ศิขิรัมย์
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
นางสาวกฤติกา  ทองเพ็ชร
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
Comments