กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


นางพิชฌาน์  ศรีตะวัน
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
นายภาคภูมิ  พัชนี
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
นางสาวกฤติกา  ทองเพ็ชร
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง


Comments