กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

บุคลากรกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา


นางแสงจันทร์  สวาสุ
ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
นายบัณฑิต   แสงประโคน
 ตำแหน่ง  พนักงานราชการ


Comments