กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

บุคลากรกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา


นางแสงจันทร์  สวาสุ
ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษานางสาวศศิประภา  หารภูมิ   
 ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง 


Comments