กลุ่มนโยบายและแผน

บุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน


นายสัคสม  พระภูจำนงค์
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน


                         นายสมคิด  สวาสุ                       
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ


    

นายวชิระ  ชัยสุนทร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการนางสาวจันทร์นภา รองจัสตุ
นักวิชาการพัสดุปฎิบัติการ

นางสาวฑติพร  เหิดขุนทด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษนางธัญญารัตน์ สรงสระ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการนางสาวกัญญาณัฐ  จอนดอน
พนักงานราชการComments