กลุ่มนโยบายและแผน

บุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน

นายสัคสม  พระภูจำนงค์
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

                         นายสมคิด  สวาสุ                       
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ


    
นายวชิระ  ชัยสุนทร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


นางสาวกัญญาณัฐ  จอนดอน
พนักงานราชการ


นางสาวฑติพร  เหิดขุนทด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ


 นางสาวจันจิรา   จันทรจิต
พนักงานราชการ

Comments