กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

บุคลากรกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

นางสุเนตร พรอมตตระกูล
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์


นางธันยชนก  เรืองวัชรศักดิ์
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ


นางสุภชาดา  ธนธรรมนนท์
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการนางสุภาพร ขจัดโรคา
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


นายพัชรวรรธน์   ปิยารัมย์
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ


นางสรารัตน์  ชาวนา 
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
Comments