กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา


บุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษานายพีระวัฒน์  เศวตรพัชร์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

นางสาวอภิณญาณ บุญอุไร
ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ


นางสาวปราณีต ธนะนิมิตร
ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ


นางสาวศิริวัฒนาพร  พริ้งเพราะ
ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ


นายภานุวัชร  ปุรณะศิริ
ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ


นางสาวจัตุพร  แปวไธสง
ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ


นางสาวสุพิชฌาย์ ศรีโคตร
ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ


นางสาวณัฏฐศศิ  ศรีสุธรรม
ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์นางสาวธัญดา ศรีณรงค์
ตำแหน่ง พนักงานราชการนางเพ็ญพิมล  เทพทอง
ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ


นายสถิต  การเพียร
ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ


นายทัศวิน  โขรัมย์
ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษนางสาวสุจริตรา  กุสิรัมย์
ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์


นายสัจจา  ประเสริฐกุล
ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ


นางสาวศรุดา  ดีใจ
ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ


นางสาวฉวัฒญา​ ฉิมมา​ 
ตำแหน่ง​ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ


นางสาวสมนึก  นครวงศ์
ตำแหน่ง​ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
Comments