กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

บุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

นายพีระวัฒน์  เศวตรพัชร์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

นางสาวอภิณญาณ บุญอุไร
ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ


นางสาวปราณีต ธนะนิมิตร
ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ


นางสาวศิริวัฒนาพร  พริ้งเพราะ
ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์นายภานุวัชร  ปุรณะศิริ
ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษนางสาวธัญดา ศรีณรงค์
ตำแหน่ง พนักงานราชการนายศรัทธา  เหมือนถนอม
ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ


นางเพ็ญพิมล  เทพทอง
ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ


นายสถิต  การเพียร
ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ


นายทัศวิน  โขรัมย์
ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษนางสาวสุจริตรา  กุสิรัมย์
ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์
Comments