กลุ่มบริหารงานบุคคล

บุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล


นางระพีพรรณ  มะลิพันธ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล


นายปาลีวัชรร์ คะสุวรรณวงศ์
นิติกรชำนาญการนายอนุชิต  ขุลีทรัพย์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการนายศุภกร สุวิทยศักดิ์
พนักงานราชการนายทรงศักดิ์  ทองนุช
พนักงานราชการ นางสาวจันจิรา   จันทรจิต
พนักงานราชการ

นางสาวบูรณินทร์ญา เทพอักษรณรงค์
นักทรัพยากบุคคลชำนาญการพิเศษนางสาวอมรรัตน์  เฮ่ประโคน
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการนางสาวสิฏฐิณิศา ประสงค์ดี
นักทัรพยากรบุคคลปฏิบัติการนายประมาณ มีศิลป์
พนักงานราชการ


นางสุพิชฌาย์ วงค์สัมพันธ์ชัย
นักทัรพยากรบุคคลปฏิบัติการComments