กลุ่มบริหารงานบุคคล

บุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล


นางระพีพรรณ  มะลิพันธ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลนายอนุชิต  ขุลีทรัพย์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการนางสุพิชฌาย์ วงค์สัมพันธ์ชัย
นักทัรพยากรบุคคลปฏิบัติการนางสาวสุปิญาวรรณ  หมายปาน
นักทัรพยากรบุคคลปฏิบัติการนายศุภกร สุวิทยศักดิ์
พนักงานราชการนายทรงศักดิ์  ทองนุช
พนักงานราชการ

นางสาวบูรณินทร์ญา เทพอักษรณรงค์
นักทรัพยากบุคคลชำนาญการพิเศษนางสาวอมรรัตน์  เฮ่ประโคน
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการนางสาวสิฏฐิณิศา ประสงค์ดี
นักทัรพยากรบุคคลปฏิบัติการนายประมาณ มีศิลป์
พนักงานราชการ นางสาวจันจิรา   จันทรจิต
พนักงานราชการ


นางสาวอติพร  สังกะเพศ
ตำแหน่ง  พนักงานราชการ
Comments