กลุ่มบริหารงานบุคคล

บุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล

นางระพีพรรณ  มะลิพันธ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นายธัชชัย  โสตขวัญฟ้า
นิติกรชำนาญการพิเศษนายปาลีวัชรร์ คะสุวรรณวงศ์
นิติกรชำนาญการนายอนุชิต  ขุลีทรัพย์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการนายศุภกร สุวิทยศักดิ์
พนักงานราชการ


นายทรงศักดิ์  ทองนุช
พนักงานราชการ
นางสาวบูรณินทร์ญา เทพอักษรณรงค์
นักทรัพยากบุคคลชำนาญการพิเศษนางสาวอมรรัตน์  เฮ่ประโคน
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการนางสาวสิฏฐิณิศา ประสงค์ดี
นักทัรพยากรบุคคลปฏิบัติการนายประมาณ มีศิลป์
พนักงานราชการ


นางสุพิชฌาย์ วงค์สัมพันธ์ชัย
นักทัรพยากรบุคคลปฏิบัติการComments