กลุ่มบริหารงานบุคคล

บุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล


นางระพีพรรณ  มะลิพันธ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลนายอนุชิต  ขุลีทรัพย์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการนางสุพิชฌาย์ วงค์สัมพันธ์ชัย
นักทัรพยากรบุคคลปฏิบัติการนางสาวสุปิญาวรรณ  หมายปาน
นักทัรพยากรบุคคลปฏิบัติการนายศุภกร สุวิทยศักดิ์
พนักงานราชการนายทรงศักดิ์  ทองนุช
พนักงานราชการ

นางสาวบูรณินทร์ญา เทพอักษรณรงค์
นักทรัพยากบุคคลชำนาญการพิเศษนางสาวอมรรัตน์  เฮ่ประโคน
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการนางสาวสิฏฐิณิศา ประสงค์ดี
นักทัรพยากรบุคคลปฏิบัติการนายประมาณ มีศิลป์
พนักงานราชการ นางสาวจันจิรา   จันทรจิต
พนักงานราชการ
Comments