ข้อมูลผู้บริหาร

                                                                                
ข้อมูลผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32นายรณชัย  สุขสมบูรณ์

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
นายศุภชัย  ภาสกานนท์
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
นางปติมา กาญจนากาศ
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
ช่วยราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33