จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
  • ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง