ข้อมูลพื้นฐาน

  
 https://esan69.sillapa.net/sm-brm1/ https://esan69.sillapa.net/sm-brm2/  https://esan69.sillapa.net/sm-brm3/  https://esan69.sillapa.net/sm-brm4/

แสดงบทความ 1 - 10 จาก 257 รายการ ดูเพิ่มเติม »
ข่าวจากกระทรวงศึกษาธิการYoutube SPM32 Channel : สถานีข่าวสพม.32
 

ประกาศนโยบาย No Child Left Behind

วิดีโอ YouTube

วิดีโอ YouTube


 • ข่าวกิจกรรม
 • 9 ธันวาคม 2562 บุคลากรในสังกัด สพม.32 "ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ" วันนี้ (9 ธันวาคม 2562 ) เวลา 08.30 น. บุคลากรในสังกัดสพม.32 ร่วมกิจกรรมเทิดทูนสถาบัน สวดมนต์ไหว้พระ และกิจกรรมสุนทรียสนทนา (ภาพกิจกรรม)
  ส่ง 8 ธ.ค. 2562 20:24 โดย สกุณา โสดาปัดชา
 • 4 ธันวาคม 2562 สพม.32 " องค์กรก้าวหน้า "     ความคิดนั้นเป็นแม่บทใหญ่ของการพูดและการกระทำ เพราะกิจที่จะทำ คำที่จะพูด ทุกอย่างล้วนสำเร็จมาจากความคิด การคิดก่อนพูดและก่อนทำจึงช่วยให้ บุคคลสามารถยับยั้งคำพูดที่ไม่สมควร หยุดยั้งการกระทำที่ไม่ถูกต้อง พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๔๐ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 น. บุคลากรในสังกัดสพม.32 ร่วมกิจกรรมเทิดทูนสถาบัน สวดมนต์ไหว้พระ และกิจกรรมสุนทรียสนทนา (ภาพกิจกรรม)
  ส่ง 6 ธ.ค. 2562 00:05 โดย สกุณา โสดาปัดชา
 • 3 ธันวาคม 2562 " บ้านกรวดวิทยาคาร รับประเมิน ฯ รอบ 4"     เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น ที่ห้องประชุมหลวงปู่ผาดอุปถัมภ์ นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) กล่าวต้อนรับและร่วมให้ข้อมูลของโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) ที่ขอรับการประเมินคุณภาพภายนอก ครั้งที่ 1(สมศ. รอบที่ 4 ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) คณะกรรมการประเมินคุณภาพนำโดย ดร.บุญถึง ประเมินมงคลกุล ดร.นัฏฐกร แก่นดี นายทองดี อาจทวีกุล โดยมีคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสหวิทยาเขตประโคนชัย คณะครู อาจารย์ บ ...
  ส่ง 5 ธ.ค. 2562 23:59 โดย สกุณา โสดาปัดชา
 • 2 ธันวาคม 2562 "ไทยเจริญวิทยา" รับการประเมินภายนอกรอบ 4 จาก สมศ.     เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 น นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) ร่วมให้ข้อมูลของโรงเรียนไทยเจริญวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) ที่ขอรับการประเมินคุณภาพภายนอก ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 การประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 4 สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) เพื่อใช้เป็นแนวทางประกอบในการประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป ณ โรงเรียนไทยเจริญวิทยา (ภาพกิจกรรม)
  ส่ง 2 ธ.ค. 2562 19:47 โดย สกุณา โสดาปัดชา
 • 29 พฤศจิกายน 2562 "ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32" ได้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนตูมใหญ่วิทยาและโรงเรียนพุทไธสง สถานศึกษาในสังกัดในการจัดสอบธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก ประจำปี 2562     เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) ได้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนตูมใหญ่วิทยาและโรงเรียนพุทไธสง สถานศึกษาในสังกัดในการจัดสอบธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก ประจำปี 2562 มีสถานศึกษาที่ดำเนินการจัดสอบ จำนวน 35 โรง ตามที่แม่กองธรรมสนามหลวง โดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม ได้กำหนดให้นักเรียน สถานศึกษาเข้าสอบวัดความรู้การศึกษาพระปริยัติธรรมตามหลักสูตรคณะสงฆ์ ซึ่งจะสอบวิชากระทู้ธรรม, วิชาธรรมวิภาค, วิชาพุทธประวัติ และวิชาวินัยบัญญัติ โดยเริ่มสอบตั้งแต่เวลา 09.00 น. กำหนดการเข้าสอบภาคเช้า วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม เวลา 08.00 - 11.30 น.เวลา 3 ชั่วโมง ภาคบ่าย ...
  ส่ง 2 ธ.ค. 2562 19:44 โดย สกุณา โสดาปัดชา
 • 27 พฤศจิกายน 2562 "ผอ.สพม.32" พบนักเรียนกิจกรรมหน้าเสาธง เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) ร่วมกิจกรรม ผอ.พบนักเรียนกิจกรรมหน้าเสาธง โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ติดตามนโยบาย No Child left Behind ไม่มีเด็กคนใด ถูกทอดทิ้งไว้ข้างหลัง ปีที่ 3 ตลอดจนการนำนโยบาย 4 ข้อ เช่น การให้การบ้านนักเรียน ขับเคลื่อนนโยบาย MOU/ ให้ผู้บริหารการศึกษา ครู เกิดความตระหนักและเห็นความสำคัญของความเป็นผู้นำการขับเคลื่อนนโยบาย มาใช้ในการพัฒนาชั้นเรียนที่จะสร้างความเข้าใจให้ผู้เรียนยิ่งขึ้น (ภาพกิจกรรม)
  ส่ง 27 พ.ย. 2562 22:46 โดย สกุณา โสดาปัดชา
 • 26 พฤศจิกายน 2562 " ประโคนชัยพิท ฯ " พร้อมรับการประเมิน เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) ร่วมให้ข้อมูลของสถานศึกษา( โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม) ที่ขอรับการประเมินคุณภาพภายนอก ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ( การประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 4 (2559-2563)) สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) เพื่อใช้เป็นแนวทางประกอบในการประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป (ภาพกิจกรรม)
  ส่ง 27 พ.ย. 2562 22:37 โดย สกุณา โสดาปัดชา
 • 25 พ.ย. 62 สพม.32 " องค์กรก้าวหน้า "     คนเราต้องมีความสบายใจ... 'ความสบายใจของคนเป็นของที่หายาก คนเราต้องมีความสบายใจ จึงจะมีชีวิตที่ราบรื่นได้' ● พระราชดำรัส พระราชทานแก่คณะกรรมการจัดงาน '๕ ธันวา วันมหาราช’ ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน ๕ เมษายน ๒๕๒๑ 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 น. นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผอ.สพม.32 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดสพม.32 ร่วมกิจกรรมเทิดทูนสถาบัน สวดมนต์ไหว้พระ #กิจกรรมสุนทรียสนทนา ผอ.สพม.เขต 32ได้ให้ข้อคิดหลัการทำงานและการดำเนินชีวิตประจำวัน (ภาพกิจกรรม)
  ส่ง 24 พ.ย. 2562 23:28 โดย สกุณา โสดาปัดชา
 • 24 พ.ย.62 "มอบเกียรติบัตร" ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่การเงินและพัสดุที่เข้ารับการอบรมโครงการ "อบรมพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านการเงินและพัสดุ" ( 24 พ.ย.62 )นายสมเกียรติ วัฒนากรประสิทธิ์ นายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ มอบเกียรติบัตรผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่การเงินและพัสดุที่เข้ารับการอบรมโครงการอบรมพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านการเงินและพัสดุ ของสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ ณ หอประชุมทิวสน โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม (ภาพกิจกรรม)
  ส่ง 24 พ.ย. 2562 23:25 โดย สกุณา โสดาปัดชา
 • 23 พ.ย.62 โครงการ "อบรมพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านการเงินและพัสดุ" (23 พ.ย.62) นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32(บุรีรัมย์) เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านการเงินและพัสดุ ของสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ ณ หอประชุมทิวสน โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม .. นายรณชัย สุขสมบูรณ์ กล่าวว่า อบรมพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านการเงินและพัสดุ ซึ่งนายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ ได้ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ให้กับผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่การเงินและพัสดุที่เข ...
  ส่ง 24 พ.ย. 2562 23:20 โดย สกุณา โสดาปัดชา
 • 21 พฤศจิกายน 62 สพม.32 " องค์กรก้าวหน้า "     “...คนทำงานดีคือคนมีระเบียบ ได้แก่ระเบียบในการคิดและในการทำ ผู้ไม่ฝึกระเบียบไว้ถึงจะมีวิชา มีเรี่ยวแรง มีความกระตือรือร้นอยู่เพียงไร ก็มักจะทำงานสำเร็จดีไม่ได้ เพราะความคิดอ่านสับสนว้าวุ่น ทำอะไรก็ไม่ถูกลำดับขั้นตอน มีแต่ความลังเลและขัดแย้ง ทั้งในความคิด ทั้งในการปฎิบัติงาน...” พระบรมราโชวาท รัชกาลที่ ๙ พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ๑ เมษายน ๒๕๒๗ วันนี้ ( 21 พฤศจิกายน 2562 ) เวลา 08.30 น. บุคลากรในสังกัดสพม.32 ร่วมกิจกรรมเทิดทูนสถาบัน สวดมนต์ไหว้พระ และกิจกรรมสุนทรียสนทนา (ภาพกิจกรรม)
  ส่ง 21 พ.ย. 2562 18:38 โดย สกุณา โสดาปัดชา
แสดงบทความ 1 - 11 จาก 884 รายการ ดูเพิ่มเติม »
แสดงบทความ 1 - 10 จาก 690 รายการ ดูเพิ่มเติม »