โรงเรียนบ้านบุวิทยาสรรค์
Get Adobe Flash player

ระบบต่างๆ

 

 

 

new6   ประกาศผลการประเมินวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ผู้ส่งผลงาน ถึงรอบเดือนเมษายน 2557 โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2557 ดูผล

new6   ประกาศผลการประเมินวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ กรณีปรับปรุง 6  เดือน โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2557 ดูผล

new6   ประกาศผลการพิจารณาย้ายครู โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2557 ดูผล

new6   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูมืออาชีพ  ปี 2557 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัด สพม.32  ดูรายชื่อ

new6   แจ้งรายละเอียดตกเบิกวิทยฐานะ โดยผู้มีอำนาจลงนามอนุมัติตั้งแต่ 1ต.ค. 55 -  30 ก.ย. 56  ดูรายละเอียด

new6   บัญชีรายละเอียดตกเบิกเงินวิทยฐานะ โดยผู้มีอำนาจลงนามคำสั่ง ตั้งแต่ ต.ค.55 ถึง ก.ย.56 ดูรายละเอียด

new6  ผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครู ตามมติ อ.ก.ค.ศ. เขตฯ ครั้งที่  9/2557  เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2557 ผลการพิจารณาย้าย

new6  ม.ขอนแก่น รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษา หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต(โครงการช้างเผือก) ประปี 2558 สมัครทาง http://arch.kku.ac.th/  รายละเอียด

new6 เชิญชวนชมเทศกาลชมสวน ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์(Flora Festival 2014) ระหว่าง 1 ธ.ค. 57 ถึง 28 ก.พ. 58 ค่าบัตรอัตราพิเศษกรณีมาเป็นนหมู่คณะ รายละเอียดและใบตอบรับเข้าร่วมงาน

new6 ม.อุบลราชธานีชิญชวนส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันในกิจกรรมภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน ม.ปลาย(English Day) ครั้งที่ 7 วันที่ 23 ม.ค. 58  รายละเอียด

new6  การจัดประชุมวิชาการดาราศาสตร์เพื่อเยาวชน โครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นสูง ประจำปี 2557 จัดระหว่าง 20-21 ธ.ค. 57 ไม่เสียค่าใช้จ่าย  รายละเอียด

new6  วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ม.เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตั้งแต่บัดนี้ - 10 ม.ค. 58 รายละเอียดเพิ่มเติม

new6  ม.ราชภัฏจันทรเกษม รับสมัครนักศึกษาในหลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต  ระบบโควตาเรียนดี  ระหว่างวันที่  28 ต.ค. 57 - 12 ม.ค. 58 และรับตรง ระหว่างวันที่ 15 ม.ค. 58 - 24 ก.พ. 58 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

new6   กระทรวงวัฒนธรรม เชิญชวนโรงเรียนส่งเด็กเข้าร่วมประกวดร้องเพลงรักชาติร่วมสมัย สมัครวันนี้ ถึง 30 พ.ย. 57 ที่ สนง.วัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ อ่านเพิ่มเติม

new6   ม.เทคโนโลยีสุรนารี จัดงานเกษตรสุรนารี 58 ระหว่างวันที่ 7-11 ม.ค. 58 รายละเอียดเพิ่มเติม

new6   กลุ่ม ปตท. เชิญชวนนักเรียน ชั้น ม.2 ร่วมฟังบรรยายนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำของประเทศ ในงาน "เปิดบ้าน...โรงเรียนกำเนิดวิทย์ 2014" เพิ่มเติม

new6   ม.ราชภัฏบุรีรัมย์จัดประกวดวาดภาพศิลปะเด็ก "ศิลปะเพื่อมวลมนุษยชาติ 2557" ในวันที่ 15 พ.ย. 57 และจัดนิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย ระหว่างวันที่ 14-27 พ.ย. 57 โครงการ

new6   กระทรวง ICT และสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย จัดงาน eGovernment Forum 2014 ระหว่าง 20-21 พ.ย.57 ข้าราชการสามารถเบิกค่าลงทะเบียนได้ อ่านเพิ่ม

new6   สพฐ. ร่วมมือกับ Microsoft จัดโครงการ Microsoft IT Youth Challenge 2015 "KODU KUP THAILAND 2015" ลงทะเบียนและส่งผลงาน ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30  พ.ย. 57 รายละเอียดเพิ่มเติม

new6   ม.สงขลานครินทร์ รับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา โดยวิธีพิเศษ โครงการตั้งใจดีมีที่เรียน ประจำปีการศึกษา 2558 สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 มี.ค. 58 อ่านต่อ

new6   ม.ธรรมศาสตร์ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาผ่าน โครงการรับนักเรียนกิจกรรมจิตอาสาและประชาธิปไตยฯ เปิดรับสมัครระหว่าง 3 พ.ย.-1 ธ.ค. 57 อ่านต่อ

new6   สถาบันวัคซีนแห่งชาติ จัดประกวดเรียงความ "วัคซีนในฝัน" หมดเขตส่งผลงาน 15 ก.พ.58 อ่านเพิ่มเติม

new6   ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา เชิญชวนโรงเรียนศึกษาดูงานนิทรรศการ รายละเอียดและใบจองกิจกรรมศึกษาดูงานนิทรรศการ

new6   สถาบันการศึกษาทางไกล  รับสมัครนักศึกษาการศึกษาทาไกล  ประเภทการศึกษาต่อเนื่อง(หลักสูตรระยะสั้น) ระหว่าง 3 พ.ย. - 19 ธ.ค. 57  อ่านต่อ

new6   เชิญชวนครูและบุคลากรทางการศึกษา สมัครรับทุนอุดหนุนการวิจัย ของ สกสค. ปิดรับแบบเสนอโครงการวิจัย ภายใน 28 พ.ย.57 รายละเอียดเพิ่มเติม

new6   เชิญสมัครแข่งขันจรวดขวดน้ำ/โยนไข่/ช่างคอมตัวจิ๋ว/ออกแบบสะพานจำลอง/หุ่นยนต์ควายตู้ ในงานวันเทคโนโลยีวิศวกรรม ของ ม.อุบลราชธานี ปิดรับสมัครวันที่ 31 ธ.ค. 57 รายละเอียดเพิ่มเติม

new6   ขอเชิญส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์/โครงงาน ประกวดในงานวันเทคโนโลยีวิศวกรรม ม.อุบลราชธานี ปิดรับสมัคร 8 ธ.ค.57 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

new6   เชิญชวนนักเรียนประกวดเรียงความหัวข้อ "หนึ่งในค่านิยม  เพื่อสังคมยั่งยืน" ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม สมัครได้ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ (1-30 พ.ย.57) เกณฑ์การประกวด/ใบสมัคร

new6   ครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับ ป.ตรี โดยวิธีรับตรง(แบบปกติ) สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน ดูรายละเอียด

new6   องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เชิญโรงเรียนมัธยมส่งแบบข้อเสนอโครงงานวิจัยฯ  สามารถส่งข้อเสนอได้ถึงวันที่ 1 พ.ค. 58 ดูรายละเอียด

new6   สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ รับสมัครครูเข้าร่วมกิจกรรมอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นกลาง ประจำปี 2558 สามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้โดย  ไม่เสียค่าใช้จ่ายค่าสมัครและค่าลงทะเบียน เปิดรับสมัครถึงวันที่  19 ม.ค. 58  โดยสามารถทำการสมัครได้ดังนี้

new6   สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ  รับสมัครครูเข้าร่วมกิจกรรมอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นต้น ประจำปี 2558 สามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้โดย  ไม่เสียค่าใช้จ่ายค่าสมัครและค่าลงทะเบียน  รายละเอียดการสมัคร

new6   สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ  รับสมัครเข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมปีที่ 8 ส่งใบสมัครภายใน 21 พ.ย. 57 ดูรายละเอียด

new6    สสวท.เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์สัประยุทธ์ เพื่อคัดเลือกผู้แทนประเทศไทย ไปแข่ง IYPT ครั้งที่  28  [กติกานานาชาติ] [ประกาศรับสมัคร] อ่านเพิ่มเติม

new6    สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมป์ เชิญส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม Thai Science Camp ระดับ ม.ปลาย ครั้งที่ 7  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

tv-online

  
  

  

ดาวน์โหลด


ผู้เข้าชมวันนี้

175134
วันนี้
วานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
229
978
8077
160511
20550
29952
175134

Your IP: 54.166.33.25
Server Time: 2014-12-20 12:48:41

ข่าวการศึกษา

ค้นข่าวมาเล่า

มี 7 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์